HITCOUNTER Wanna know how many people are visiting your site? A web counter is just the right add-on you’ve been looking for! Research says that there are approximately 600,000,000 million web users around the world. This number is exponentially

วิวสวยๆๆๆ

ที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

สวัสดีครับฉันขอแนะนำเข้าสู่ที่ท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์

ที่ท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์มีมากมายหลายแบบเป็นเมืองมะขามหวาน ขอให้เข้าสู่ภาพและบรรยากาศสวยๆได้เลย

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


ประวัติ จังหวัดเพชรบูรณ์
15/10/2009 View: 686

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
สถานท่องเที่ยวและประวัติ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูมิประเทศและทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม มีอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่าและมี มะขามหวานเมืองเพชรและลูกเสาวรสเป็นผลไม้ยอดนิยมของจังหวัด เมืองเพชรบูรณ์นี้สันนิษฐานว่า สร้างมา 2 ยุค ยุคแรกสมัยสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงสังเกตตามแนวกำแพงเมือง ซึ่งเอาลำน้ำไว้กลางเมือง และยุคสองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สัณฐานคล้ายเมืองนครราชสีมาแต่เล็กและเตี้ยกว่า มีแม่น้ำอยู่กลางเมืองเหมือนกัน เมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างทั้งสองยุคนี้สำหรับป้องกันข้าศึกซึ่งจะยกทัพมาจากทางฝ่ายเหนือปัจจุบันตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นที่ราบ ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร
อาณาเขต
1. ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ จังหวัดเลย
2. ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
3. ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับ จังหวัดลพบุรี
4. ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์
อุทยาน
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
การปกครอง
จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ
1.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2.อำเภอหล่มสัก 3.อำเภอหล่มเก่า
4.อำเภอชนแดน 5.อำเภอหนองไผ่ 6.อำเภอบึงสามพัน
7.อำเภอวิเชียรบุรี 8.อำเภอศรีเทพ 9.อำเภอวังโป่ง 10.อำเภอน้ำหนาว
11.อำเภอเขาค้อ
เศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ภาวะการค้าของจังหวัดโดยทั่วไป เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2543 ปรับตัวดีขึ้นจากภาคการเกษตร โดยผลผลิตที่สำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวผิวมัน และข้าวฟ่าง เนื่องจากราคาปีก่อนจูงใจให้ขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวตามการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงสีข้าว ไซโลอบเมล็ดพืช ซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลางใช้เงินทุน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป การท่องเที่ยว อยู่ในเกณฑ์ดี โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมากในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากภาครัฐบาลและเอกชน ได้จัดรายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ทำให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น
การก่อสร้าง
ชะลอตัวลดจากปีก่อน โดยการก่อสร้างการให้สินเชื่อ เพื่อการลงทุนยังคงหดตัว จากการจดทะเบียนนิติบุคคล ของบุคคลของผู้ ประกอบการรับเหมาก่อสร้างลดลง ร้อยละ 17.64 เงินทุนลดลงร้อยละ 41.56 ตามลำดับภาวะการค้าของจังหวัดในปี 2543 ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีก่อน จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว
ภาคการเงิน
ในปี 2543 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถาบันการเงินที่ให้บริการแก่ประชาชนทั้งสิ้น 46 แห่ง ซึ่งสถาบันการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัทประกันชีวิต
การจัดเก็บภาษีอากร
มีการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล อากรแสตมป์ มูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเฉพาะและอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 346,963 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจัดเก็บได้ 394,292 ล้านบาท หรือการจัดเก็บภาษีอากรลดลง ร้อยละ 12.00 ส่วนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จำนวนทั้งสิ้น 8,591.38 บาท
รายได้ประชากรต่อหัว
รายได้ประชากรต่อหัว / ปี 28,982 บาท สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี 2539 พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 28,982 บาทต่อปี เป็นอันดับ 56 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 26,576.729 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรมากที่สุดถึงร้อยละ 33.30 คิดเป็นมูลค่า 8,849.064 ล้านบาท รองลงมา เป็นสาขาค้าส่ง และค้าปลีกร้อยละ 20.64 คิดเป็นมูลค่า 5,486.151 ล้านบาท และสาขาบริการร้อยละ 12.52 คิดเป็นมูลค่า 3,327.126 ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 8.03
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5672 1733
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2065
โรงพยาบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0 5674 8030-40
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทร. 0 5671 2235-9
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โทร. 0 5672 0680-4
สถานีเดินรถ บ.ข.ส (อ.เมือง) โทร. 0 5672 1581
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

· อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

· อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

· อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

· อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา มีจุดชมวิวทิวทัศน์ มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมายทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์ ที่น่าสนใจ
• อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละ จะมีการจารึกรายชื่อผู้ที่เสียชีวิต จากการสู้รบในสงครามระหว่าง ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์และรัฐบาล
• พระตำหนักเขาค้อ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว ที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อไม่ควรพลาด
• น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้นที่มีพื้นที่สำหรับลงเล่นน้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ที่สำคัญที่น้ำตกแห่งนี้ เคยเป็นที่อยู่ของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีการสร้างครกตำข้าว ที่ใช้พลังงานน้ำตก สะท้อนให้เห็นถึง วิธีชีวิต ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
• เนินมหัศจรรย์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่ขับรถผ่าน ต้องอยากทดสอบ ว่ามันมหัศจรรย์ อย่างที่เขาว่ากันหรือไม่ จุดนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเนิน และจะมีเส้นกั้นอยู่ให้เราจอดรถหยุดอยู่ที่เส้นที่ขีดกันไว้กลางถนน จากนั้นปลดเกียร์ว่าง รถก็จะไหลขึ้นเนิน ไปเองประมาณ 10 เมตร ลองดูนะครับ เป็นอย่างนั้นจริงๆ
• สวนสัตว์เปิดเขาค้อ
• ฐานอิทธิ
• ไร บี เอ็น
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์ ก็สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 11 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110


วิวสวยๆ ภูทับเบิก เพชรบูรณ์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น